1

Afsnit 1

Leje- og leasing af driftsmidler
Indgåelse af leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på 5 mio. kr. eller derover skal, såfremt der ikke foreligger forudgående politisk godkendelse, godkendes af Kommunalbestyrelsen/Økonomiudvalget.

Alle leje- og leasingaftaler med en samlet finansieringssum på under 5 mio. kr. kan alene indgås centralt, af kommunens Koncernstyring.

Ved fordelingen mellem fast og variabel gæld skal følgende indgå i beslutningsprocessen. Er kommunen i en situation hvor følsomheden overfor rentestigninger på den variabelt forrentede del af gælden er mærkbar skal den fastforrentede andel forøges. Har kommunen behov for nøje planlægningssikkerhed er dette yderligere et argument for at øge andelen af fastforrentet gæld.
Til styring af passivporteføljen kan der anvendes renteswapper som enten gør det underliggende lån fastforrentet eller variabelt forrentet inden for den fastlagte periode. Den valgte renteswap må udelukkende ændre forrentningen fra variabel til fast forrentet eller vice versa. Der må ikke være knyttet andre betingelser til renteswappen.
I de tilfælde hvor Gribskov Kommune optager et obligationslån er hovedreglen at det skal kunne konverteres. Konverteringsmuligheden ønskes brugt aktivt, dog skal hver enkelt konvertering godkendes i Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget

3

Afsnit 2

Tesktsets sese sr

Andelen af aktivklasserne, udenlandske Kreditobligationer og Aktier, må i alt maksimalt udgøre 30% af den samlede portefølje.
De oven for aftalte minimum-/maksimumgrænser for investering i de enkelte værdipapirer og finansielle instrumenter gælder på tidspunktet for køb og/eller salg. For beholdningen kan de aftalte grænser ikke altid overholdes på grund af kurssvingninger. I sådanne tilfælde regulerer Banken porteføljen, så den er inden for grænserne hurtigst muligt, hvilket i praksis vil være indenfor 5 hverdage under normale forhold. Kan Banken mod forventning ikke gøre det i løbet af denne periode, vil Investor blive informeret.

Andelen i porteføljen af danske obligationer og kontanter indgår i likviditetsberedskabet. Kreditobligationer og aktier er derimod ikke en del af likviditetsberedskabet. Mindst 70% af værdipapirbeholdningen incl. kontanter vil således altid indgå i likviditetsberedskabet. Der kan investeres i obligationer enkeltvis, eller via investeringsforeninger. Kreditobligationer og aktier skal investeres via Investeringsforeninger.

Beslutningen om optagelse af lån – herunder lånebeløb, løbetid og afdragsform - træffes af kommunalbestyrelsen jf. Styrelsesloven § 41 der siger ”Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre økonomi- og indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.” Økonomiudvalget fører tilsyn med, at forvaltningen af kommunens aktiver og passiver sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde.
Ved låneoptagelse vurderer økonomiudvalget efter oplæg fra administrationen, om lån skal optages med fast eller variabel rente. Løbetid og den eventuelle afdækningsperiode for den faste rente fastlægges samtidigt. Det samme gør sig gældende, hvis kommunen påtænker at ændre den eksisterende afdækning samt de overordnede beslutninger vedrørende den finansielle formues placering. De overvejelser der inddrages i beslutningerne er nærmere beskrevet under punkt 6 og 7.
Administrationen bemyndiges af økonomiudvalget til at udføre alle de operationelle handlinger i forbindelse med de trufne beslutninger, herunder hvad der må betragtes som almindelige finansielle daglige/ad hoc transaktioner samt håndteringen af kommunens likviditet

Ding dong dynamolygte
StigKlog mand
Error in BorgerModuleRendering!System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at GoBasic.Systems.Json.JsonToken..ctor(String text) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Json\JsonToken.cs:line 19 at GoBasic.Features.BorgerIntegration.BorgerArticle.FromJson(String json) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Features\BorgerIntegration\BorgerArticle.cs:line 18 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateAccordion() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 63 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.CreateChildControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 26