• Tanten giver sit Samtykke, derom har jeg da heller aldrig næret den fjerneste Tvivl. Cordelia følger hendes Raad. Hvad min Forlovelse angaaer, da skal jeg ikke rose mig af, at den er poetisk, den er i alle Maader høist philistrøs og spidsborgerlig. Pigen veed ikke, om hun skal sige Ja eller Nei; Tanten siger Ja, Pigen siger ogsaa Ja, jeg tager Pigen, hun tager mig - og nu begynder Historien.

 • Saa er jeg da forlovet; det er Cordelia ogsaa, og det er nok omtrent det Hele, hun veed den Sag betræffende.
  Dersom hun havde en Veninde, som hun vilde tale oprigtigt med, saa vilde hun vel sige: "Hvad det Hele skal betyde, det begriber jeg virkelig ikke. Der er Noget hos ham, som drager mig til ham, men hvad det er kan jeg ikke blive klog paa, han har en underlig Magt over mig, men elske ham, det gjør jeg ikke, og vil maaskee aldrig komme til det, derimod vil jeg godt kunne holde ud at leve med ham, og derfor ogsaa blive ret lykkelig med ham; thi han fordrer vist ikke saa meget, naar man blot holder ud med ham."

 • Min kjære Cordelia! maaskee fordrer han Mere, og til Gjengjeld mindre Udholdenhed. - Af alle latterlige Ting er dog en Forlovelse den allerlatterligste. Ægteskabet er der dog Mening i, om end denne Mening er mig ubeqvem. En Forlovelse er en reen menneskelig Opfindelse, og gjør ingenlunde dens Inventeur Ære 

Modul test

Nyt pas/fornyelse af pas skal ske digitalt. Indsend en ansøgning og bestil tid til dit møde i Borgerservice. Mød ikke frem på Rådhuset uden aftale.

Din ansøgning skal altid følges op af et personligt møde i borgerservice, da underskrift og fingeraftryk skal afgives.

Du kan bestille pas i alle landets kommuner, du skal dog være opmærksom på at benytte den valgte kommunes løsning.

Husk at medbringe:

 • dit sidst udstedte pas
 • din originale dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas
 • I Borgerservice har du mulighed for, at tage et billede til det nye pas. Det koster 150 kroner, og kan kun anvendes til ansøgning om pas i Gribskov Kommune.

 

 

Særlige regler ved børn

Husk at udfylde samtykkeerklæring (se herunder)

Hvis dit barn er under 2 år eller under 110 cm. i højden, henviser vi til en fotograf.

 • Husk at udfylde samtykkeerklæring (se herunder)
 • Hvis dit barn er under 2 år eller under 110 cm. i højden, henviser vi til en fotograf.

Indsend ansøgning og bestil tid her

I særlige tilfælde vil det bestilte pas blive leveret til Borgerservice, hvor det skal afhentes.

Har du modtaget besked om, at dit nye pas ligger til afhentning, skal du bestille tid her 

Læs mere om pas på borger.dk

Når et barn skal have pas, kræver det tilladelse fra den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet. Tilladelsen giver du og en eventuel medindehaver på en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen kan gives digitalt.

Samtykkeerklæring ved ansøgning om pas til børn

Du behøver ikke at bestille pas i din bopælskommune, man kan benytte en hvilken som helst kommune der udsteder pas.

Du skal huske at benytte den pågældende kommunes pasløsning.

Parallax?

Du kan bestille pas i alle landets kommuner, du skal dog være opmærksom på at benytte den valgte kommunes løsning.

Husk at medbringe:

 • dit sidst udstedte pas
 • din originale dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas
 • I Borgerservice har du mulighed for, at tage et billede til det nye pas. Det koster 150 kroner, og kan kun anvendes til ansøgning om pas i Gribskov Kommune.

Relateret indhold

Kørekort

Bestil tid til teoriprøve, fory kørekort og meget mere her.

Gå til kørekort

Vielse og ægteskab

Skal i vies på rådhuset, i kirken eller et helt andet sted? Læs mere her.

Gå til vielse og ægteskab

Fejl i pas

Vi tilbyder ombytning af pas, hvis der er fejli dit pas.

Få ombyttet dit pas her

 

Naturgenopretning

Naturgenopretning er genskabelse eller nyskabelse af naturområder. Der er ofte tale om relativt store projekter med mange lodsejere. Disse typer af projekter kræver derfor meget forberedelse, før et projekt kan besluttes og igangsættes. Typisk vil et sådant projekt blive gennemført med andre myndigheder, såsom nabokommuner eller Naturstyrelsen, med støtte fra diverse fonde eller puljemidler.

Der er også tale om naturgenopretning, når man graver et nyt vandhul, ophører med at omlægge/dyrke agerjord eller rydder enge eller overdrev for opvækst.

Nedenfor er eksempler på naturgenopretning, som Gribskov Kommune har været en del af i 2016-2019.

Statens vandområdeplaner udmøntes af kommunerne. Planerne skal sikre gode forhold for vores vandmiljø. Det gøres bl.a. ved at restaurere vandløb ved at udlægge gydegrus, plante skyggegivende træer eller åbne og genslynge rørlagte strækninger. På billedet nedenfor er det en strækning af Essedalsrenden, som er blevet åbnet og genslynget efter at have været rørlagt i årevis.

 

Foto: Åbning og genslyngning af del af Essedalsrenden.

Heatherhill i Gribskov Kommune er en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Her lever 6, muligvis 8, truede arter af dagsommerfugle, men bestandene er i tilbagegang.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, afd. Gribskov og Lepidopteriologisk Forening har kommunen fået bevilliget 167.000 af Aage V. Jensens Fond til et projekt, som har til formål at forbedre områdets forekomst af sommerfuglenes foder-og værtsplanter. Projektet løber over 5 år og skal undersøge om en ændret pleje kan skabe bedre forhold for sommerfuglenes foder- og værtsplanter. Plejetiltag, som leslåning, afbrænding, rotationsgræsning bliver foretaget indenfor 3 forsøgsområder.

"Et vingeslag for Heatherhill"

å finansloven. Herefter overtages projektet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Nordsjælland.